Article

തീരവും നിര്‍മ്മാണവും - CRZ Notification

തീരവും ഭവന നിര്മ്മാണവും
(തീരനിയന്ത്രണ വിജ്ഞാപനം- തീരവാസികളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു ?)
Detailed article on Coastal Regulation Zone Notification - impacts in Kerala - Updated as on 31-12-2021
 
അഡ്വ. ഷെറി ജെ തോമസ് sherryjthomas@gmail.com  

               പരിസ്ഥിതി നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് രാജ്യത്ത് തീരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും, തീരത്ത് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ രൂപത്തില്നിയന്ത്രണങ്ങള്വന്നത്.  1991-ല്ആദ്യത്തെ തീരനിയന്ത്രണവിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങി.   തീരപ്രദേശത്തുനിന്ന് നിശ്ചിത അകലത്തില്‍  നിര്മ്മാണങ്ങള്ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്  നിയന്ത്രണങ്ങള്ഏര്പ്പെടുത്തുന്നതും, തീരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും തീരവാസികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായാണ് തീരനിയന്ത്രണവിജ്ഞാപനം നിലവില്വന്നത്വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്തന്നെ എടുത്തുപറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹങ്ങളുടേയും, തീരത്തുള്ള തദ്ദേശവാസികളുടേയും, ജീവിതസുരക്ഷ. തീരത്തിന്റെ സുസ്ഥിര സുരക്ഷ ലക്ഷ്യമാക്കിയുംശാസ്ത്രീയ രീതിയിലുള്ള വികസനങ്ങള്ഉണ്ടാകണം എന്ന ധാരണയിലുംസമുദ്രജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതും, ഗ്ലോബല്വാമിങ് മുതലായ  പ്രതിസന്ധികളും, മറ്റു പരിസ്ഥിതി  ആഘാതങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന അപകടങ്ങളില്നിന്നും തീരം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം  എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലുമാണ് തീരനിയന്ത്രണവിജ്ഞാപനം രൂപം കൊണ്ടത്
 
               മൂന്ന് വിജ്ഞാപനങ്ങള്
               1991-ല്‍- പുറത്തിറക്കിയ തീരനിയന്ത്രണവിജ്ഞാപനത്തിനുശേഷം 2011-ലും  2019-ലും  വിജ്ഞാപനങ്ങള്പുറത്തിറക്കിഏറ്റവും ഒടുവിലായി പുറത്തിറക്കിയ 2019 -ലെ വിജ്ഞാപനം ഔദ്ദ്യോഗികമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് 18-1-2019 - ല്ആണെങ്കിലും, ഇപ്പോഴും അത് കേരളത്തില്നടപ്പിലായിട്ടില്ലഅതുകൊണ്ടുതന്നെ നിലവില്കേരളത്തില്നിലനില്ക്കുന്നത് 2011-ലെ വിജ്ഞാപനമാണ്
               പുതിയ വിജ്ഞാപനം നടപ്പിലാകണമെങ്കില്വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ  നിര്ദ്ദേശങ്ങള്പ്രകാരമുള്ള  (സി.ഇസഡ്.എം.പി.)  കോസ്റ്റല്സോണ്മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാന്‍  (തീരമേഖല പരിപാലന പദ്ധതി) നടപ്പില്വരണംഅതുസംബന്ധിച്ച് പൊതു ഹിയറിംഗ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള  കടമ്പകള്കടന്നുവേണം അന്തിമ പ്ലാന്പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍.  കേരളത്തിന്റെ സി.ഇസഡ്.എം.പി. ഇനിയും പൂര്ത്തിയാകാത്തതാണ് ഇപ്പോഴും പുതിയ വിജ്ഞാപനം നടപ്പിലാകാത്തതിനു കാരണം
 
               നിലവിലെ നിയന്ത്രണങ്ങള്എന്താണ്?
               2011-ലെ വിജ്ഞാപനക്രാരം  മുനിസിപ്പല്‍, കോര്പ്പറേഷന്പ്രദേശങ്ങളെ  പൊതുവെ സി.ആര്‍.ഇസഡ് 2-ലും, പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശങ്ങളെ സി.ആര്‍. ഇസഡ് 3-ലുമാണ് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്അതുകൂടാതെ തന്നെ, ദ്വീപ് പ്രദേശങ്ങള്ക്കായി സി.ആര്‍.ഇസഡ് 5 എന്ന ഗണത്തിലും, പ്രത്യേക പരിഗണന നല്കിയിട്ടുണ്ട്സി.ആര്‍.ഇസഡ് 1, - പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങളാണ്സി.ആര്‍. ഇസഡ് -2 വികസിതപ്രദേശങ്ങളും, സി.ആര്‍.ഇസഡ് 3- വികസിതം അല്ലാത്തതും അതേസമയം ജനവാസമുള്ള  പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശങ്ങളുമാണ്സി.ആര്‍.ഇസഡ് 4- വേലിയിറക്കരേഖയില്നിന്നും 12 നോട്ടിക്കല്മൈല്കടലിലേക്ക്  ഉള്ള  സ്ഥലം ഉള്പ്പെടെയുള്ളതാണ്. സി.ആര്‍.ഇസഡ് 5 ല്‍- ഗ്രേറ്റര്മുംബൈയിലെ മുനിസിപ്പല്പ്രദേശങ്ങളും, കേരളത്തിലെ കായല്പ്രദേശങ്ങളിലെ ദ്വീപുകള്ഉള്പ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളും, ഗോവയിലെ സി.ആര്‍.ഇസഡ്  പ്രദേശങ്ങളുമാണ് ഉള്പ്പെടുന്നത്

എന്തൊക്കെയാണ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ? (2011 വിജ്ഞാപനം)
               സി;ആര്‍.ഇസഡ്  1-ല്താരതമ്യേന നിര്മ്മാങ്ങള്അനുവദനീയമല്ലഅതേസമയം, ആണവ ഊര്ജ്ജം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങള്ക്കും, പൈപ്പ് ലൈന്‍,  ഡിസ്പെന്സറികള്‍, സ്ക്കൂളുകള്‍, കമ്മ്യൂണിറ്റി ശൗച്യാലയങ്ങള്‍, റോഡുകള്‍, ജെട്ടികള്‍, റെഡയിനേജ് സംവിധാനങ്ങള്മുതലായവയും സി.ആര്‍.ഇസഡ് 1-ല്നിയന്ത്രണങ്ങളോടുകൂടി അനുവദനീയമാണ്.
               സി.ആര്‍.ഇസഡ്പ്രദേശത്ത് അംഗീകൃത നമ്പറിട്ട ബില്ഡിംഗുകളുടെയോ, നിലവിലുള്ള റോഡിന്റെയോ, കരഭാഗത്തേക്ക് നിര്മ്മാണങ്ങള്അനുവദനീയമാണ്അത്തരത്തില്അനുവദിക്കുന്നതുതന്നെ പ്രാദേശീക ടൗണ്പ്ലാനിംഗ് നിയമങ്ങള്ക്ക് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കുംപുതിയ റോഡുകള്കടലിന് അഭിമുഖമായി നിര്മ്മിച്ചതിന് ഒരു ഗുണം ലഭിക്കുകയുമില്ല
               സി.;ആര്‍.ഇസഡ് 3:- വേലിയേറ്റ രേഖയില്നിന്ന് 200 മീറ്റര്പരിധിയാണ് കടലിനെ സംബന്ധിച്ച്  നിര്മ്മാണ നിരോധന മേഖലവേലിയേറ്റം ബാധിക്കുന്ന മറ്റ് ജലാശയങ്ങളില്നിന്ന് 100 മീറ്ററുമാണ് നിരോധിത മേഖലയാതൊരു തരത്തിലുള്ള നിര്മ്മാണങ്ങളും, പ്രദേശത്ത് അനുവദനീയമല്ല. അതേസമയം, നിലവിലുള്ള അംഗീകൃതകെട്ടിടങ്ങളുടെ പ്ലിന്ത് ഏരിയ വര്ദ്ധിപ്പിക്കാതെ  പുനര്നിര്മ്മാണം നടത്തുവാന്അനുവദിക്കുംകടലില്നിന്ന് 100 മീറ്ററിനും, 200 മീറ്ററിനും, ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രദേശത്ത് തദ്ദേശവാസികളുടെയും, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും, വീടുകള്നിര്മ്മിക്കുന്നതിനും, പുനര്നിര്മ്മിക്കുന്നതിനും, അനുവാദം ലഭിക്കുംപക്ഷേ അങ്ങനെ ലഭിക്കണമെങ്കില്മതിയായ ദുരന്തനിവാരണ സംവിധാനങ്ങളോടുകൂടിയതും  ശുചിത്വ സംവിധാനങ്ങളോടു കൂടിയതുമായ  സമഗ്ര പദ്ധതി സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്നിലവില്കേരളത്തില്അത്തരത്തിലൊരു പദ്ധതിയില്ല
               അതേസമയം, സി.ആര്‍.ഇസഡ് 3 പ്രദേശത്തും, കൃഷി ആവശ്യങ്ങള്ക്കായുള്ളതും, ആണവ ഉര്ജ്ജങ്ങള്സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങള്‍, പെട്രോളിയം ഉല്പന്നങ്ങള്ശേഖരിക്കുന്നതിന് ഡിസ്പെന്സറികള്‍, സ്ക്കൂളുകള്ശൗചാല്യയങ്ങള്‍, സെമിത്തേരികള്മുതലായവ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് പ്രാദേശിക കോസ്റ്റല്സോണ്മാനേജുമെന്റ് അധികാരികള്ക്ക് അനുമതി നല്കാംപ്രാദേശീക മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ  മീന്ഉണക്കുന്നതിനുള്ള യാര്ഡുകള്‍, ലേലഹാളുകള്‍, വലയുണ്ടാക്കുന്ന യാര്ഡുകള്‍, ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന യാര്ഡുകള്ഐസ് പ്ളാന്റുകള്‍, മത്സ്യങ്ങള്ശുചിയാക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങള്‍  എന്നിവയ്ക്കെക്കല്ലാം നിയന്ത്രിതമായ രീതിയില്അനുവാദം ലഭിക്കാം.  200 മീറ്റര്മുതല്‍ 500 മീറ്റര്വരെയുള്ള പ്രദേശത്ത്  ബീച്ച് റിസോര്ട്ടുകള്‍, ഹോട്ടലുകള്‍, എന്നിവ നിബന്ധനകള്ക്കു വിധേയമായി  അനുവദിക്കുംതദ്ദേശവാസികളുടെ നിര്മ്മാണവും, പുനര്നിര്മ്മാണവും  പ്രദേശത്ത് അനുവദിക്കും.

  സി.ആര്‍.ഇസഡ് 5: - കേരളം (2011 വിജ്ഞാപനം)
               കേരളത്തിന്റെ സി.ആര്‍.ഇസഡ് പ്രദേശം, ദ്വീപുകളെ സംബന്ധിച്ച,  ഉള്നാടന്ജലാശയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വേലിയേറ്റ രേഖയില്നിന്ന് 50 മീറ്റര്പ്രദേശമായിരിക്കും 50 മീറ്ററിനുള്ളില്നിലവിലുള്ള വീടുകള്പുതുക്കി പണിയാംഅതേസമയം പുതിയ നിര്മ്മാണങ്ങള്അനുവദനീയമല്ല.  50 മീറ്ററിന് അപ്പുറത്തുള്ള  കരഭാഗത്തേക്ക് തദ്ദേശഭരണകൂടങ്ങളുടെ മുന്കൂര്അനുമതിയോടുകൂടി തദ്ദേശവാസികളുടെ ഭവനങ്ങള്ക്ക് നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള അനുവാദം ലഭിക്കും.

പുതിയ വിജ്ഞാപനത്തിന് എന്താണ് പ്രത്യേകത ? (2019 വിജ്ഞാപനം)
               2019- ലെ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കിയ സമയം  നിലവിലുള്ള വിജ്ഞാപനങ്ങളുടെ അപാകതകള്സംബന്ധിച്ച്  നിരവധി പഠനങ്ങള്നടത്തുകയും, പൊതുജനങ്ങളില്നിന്ന് വിവരശേഖരണം  നടത്തുകയും, ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്ശൈലേഷ് നായക്ക്  കമ്മറ്റിശുപാര്ശകള്കൂടി ഉള്പ്പെടുത്തിയാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. അതുപ്രകാരം എടുത്തുപറയാവുന്ന പ്രത്യേകതകള്‍ - ഉള്നാടന്ജലാശയങ്ങള്ക്ക് സമീപമുള്ള ദ്വീപുകള്ക്ക് 20 മീറ്ററാണ് സി.ആര്‍.ഇസഡ് പ്രദേശമായി പറയുന്നത്അതുകൂടാതെ, സി.ആര്‍.ഇസഡ് 3 പ്രദേശത്തില്‍, തദ്ദേശവാസികളുടെ ഭവന നിര്മ്മാണങ്ങള്ക്കുള്ള സാദ്ധ്യതയും, പുതിയ വിജ്ഞാപനത്തില്ഉണ്ട്സി.ആര്‍.ഇസഡ് 2 പ്രദേശത്തിലാകട്ടെ  താമസ ആവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും, ഓഫീസുകള്ക്കുമാണ് നിര്മ്മാണത്തിന് അനുവദിക്കുന്ന പട്ടികയില്ഉള്പ്പെടുന്നത്
 
2019 വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ  കൂടുതല്പ്രത്യേകതകള്എന്ത് ?
               2019-ലെ വിജ്ഞാപനത്തില്സി.ആര്‍.ഇസഡ് -1 പ്രദേശത്തെ പൊതുവെ പരിസ്ഥിതി ലോലപ്രദേശമായി തന്നെയാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്ഒന്ന് എന്നും, ഒന്ന് ബി എന്നും തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്സി.ആര്‍.ഇസഡ് 2 പ്രദേശങ്ങളില്ഉള്പ്പെടുന്നത് മുനിസിപ്പല്പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളോ, അല്ലെങ്കില്നിയമപ്രകാരം വികസിത കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ടുള്ളവയോ, ആണ്വികസിതകേന്ദ്രങ്ങളായതുകൊണ്ടുമാത്രമായില്ല, നിലവിലുള്ള പ്ലോട്ടുകളുടെ 50 % പ്ലോട്ടുകളില്നിര്മ്മാണങ്ങള്നടന്നിട്ടുണ്ടാകണംകൂടാതെ, റോഡ്, ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടാകണം
               സി.ആര്‍.ഇസഡ് 3 പ്രദേശങ്ങളെ സി.ആര്‍.ഇസഡ് 3 എന്നും, 3 ബി എന്നും, രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്സി.ആര്‍.ഇസഡ് 3 മേഖല നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഒരു സ്ക്വയര്കിലോമീറ്ററില്‍ 2161 ജനസംഖ്യ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളെയാണ് (2011 ലെ സെന്സെസ് പ്രകാരം). സി. ആര്‍. ഇസഡ് 3 യില്ഉള്പ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങള്ക്ക്  കടലിലെ വേലിയേറ്റ പരിധിയില്നിന്ന് 50 മീറ്ററാണ്  നിര്മ്മാണ നിരോധിത (വികസന നിരോധിത) മേഖലജനസംഖ്യ കുറവുള്ള  3 ബി മേഖലകളില്‍  200 മീറ്റര്നിര്മ്മാണ നിരോധനം എന്നുള്ളത് തുടരുംസി.ആര്‍.ഇസഡ് 3 ബി എന്നതില്പറയുന്നത് പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശങ്ങളില്‍  സ്ക്വയര്കിലോമീറ്ററില്‍ 2161 ജനസംഖ്യ ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളാണ്ഇവിടങ്ങളില്കടലില്നിന്ന് 200 മീറ്റര്ആയിരിക്കും വികസിത നിരോധിത മേഖലഅതേസമയം, മറ്റു ജലാശയങ്ങളില്നിന്നാണെങ്കില്വേലിയേറ്റ രേഖയില്നിന്ന് 50 മീറ്റര്ആയിരിക്കും വികസിത നിരോധിത മേഖല
               ഉള്നാടന്ദ്വീപുകള്ക്കും, ജലാശയങ്ങള്ക്കും സമീപം  ഉള്ള തീരനിയന്ത്രണ വിജ്ഞാപനമേഖല 20 മീറ്റര്ആയിട്ടാണ് നിജപ്പെടുത്തിരിക്കുന്നത്.   ഇവിടങ്ങളില്‍ 20 മീറ്ററുകള്ക്കുള്ളില്തദ്ദേശവാസികളുടെ ഭവനങ്ങള്പുനര്നിര്മ്മിക്കുകയോ, നന്നാക്കുകയോ ചെയ്യാം

എന്താണ് 2019-ലെ വിജ്ഞാപനം കൂടുതലായി നല്കുന്ന ഗുണം ?
               2019- ലെ വിജ്ഞാപനം 2011 -ലെ വിജ്ഞാപനത്തെ അപേക്ഷിച്ച് തദ്ദേശവാസികളുടെ ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന് അനുകൂലമായ സാദ്ധ്യത നല്കുന്നുണ്ട്.  2011-ലെ വിജ്ഞാപനത്തില്നിലവിലുള്ള അതേ പ്ലിന്ത് ഏരിയ മാത്രമാണ് പുനര്നിര്മ്മാണം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കില്പുതിയ വിജ്ഞാപനത്തില്തദ്ദേശവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിര്മ്മാണത്തിനും, പുനര്നിര്മ്മാണത്തിനും, അനുവാദം നല്കുന്നുണ്ട്പക്ഷേ, ആവശ്യമായ ദുരന്തനിവാരണ സംവിധാനങ്ങളും, സാനിറ്റേഷന്സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടാകണമെന്നു മാത്രം.   ജൂലൈ 2021 ല്പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ള  ഫിഷറീസ് വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പഠനത്തെ തുടര്ന്നുള്ള ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫീഷറീസ് ഡെവലപ്മെന് പ്ളാനില്തദ്ദേശവാസികളുടെ ഭവന നിര്മ്മാണം നി.ആര്‍.ഇസഡ് മേഖലയിലും സാദ്ധ്യമാക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനതലത്തില്പ്ലാന്തയ്യാറാക്കുമ്പോള്ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്അതേസമയം, 2021 ആദ്യപകുതിയില്തദ്ദേശഭരണകൂടങ്ങളുടെ ചര്ച്ചയ്ക്കായി പുറത്തിറക്കിയ കരട് പ്ളാനില്ടൂറിസം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങള്ക്കാണ് പ്രാമുഖ്യം നല്കിയിട്ടുള്ളത്. 2019 വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ ടൂറിസം സാധ്യതകള്പൂര്ണ്ണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഏജന്സിയെത്തന്നെ റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കുന്നതിനയി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്തദ്ദേശവാസികളുടെ ഭവന നിര്മ്മാണ സാധ്യതകള്പുതിയ വിജ്ഞപനപ്രകാരം എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള കാര്യങ്ങള്ക്ക് പ്രത്യേക അജണ്ട നല്കിയതായി കാണുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, ഉള്നാടന്ദ്വീപകുകള്ക്കായി കുറച്ചു നിശ്ചയിച്ച 20 മീറ്റര്പരിധി മാപ്പില്ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനായുള്ള ഐലന്റ് മാനേജുമെന്റ് പ്ളാന്ഇല്ല.

2019 - കരട് മാപ്പില്തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം
               തീര നിയന്ത്രണ വിജ്ഞാപനം 2019 ന്റെ കരട് CZMP മാപ്പ്  തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചു നല്കി, ചിലരൊക്കെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി എന്നാണ് അറിവ്. പ്രദേശവാസികളുടെ ഭവനനിര്മ്മാണം സാധ്യമാകണം എന്ന വിഷയം പൊതുവേ എല്ലാവരും ഉന്നയിക്കുന്നതാണെങ്കിലും കേന്ദ്ര വിജ്ഞാപനം ആയതിനാല്അക്കാര്യത്തില്ഘടനാപരമായ ഭേദഗതികള്വരുത്താന് ഘട്ടത്തില്അവസരമില്ല. എന്നിരുന്നാലും തദ്ദേശവാസികളുടെയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും ഭവനനിര്മ്മാണം സാധ്യമാക്കുന്നതിന് വിജ്ഞാപനത്തില്തന്നെ പല ഇളവുകളും നല്കുന്നുണ്ട്. അത് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള CZMP തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ശരിയായ ഇടപെടലുകള്പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തന്റെയും മറ്റു അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാന്കഴിയുന്ന അവസരമായിരുന്നു അത്. ഇനി പൊതുജനങ്ങള്ക്കായുള്ള പൊതു ഹിയറിംഗ് വൈകാതെ ഉണ്ടാകുംപ്ലാന്അന്തിമമായി ദേശീയ അധികാരികളാല്‍, അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാല്പിന്നീട് മാറ്റങ്ങള്വരുത്തുക ശ്രമകരമാണ്.

എന്തു പരാമര്ശങ്ങളാണ് പുതിയ പ്ളാനില്തീരജനയ്ക്ക് ഗുണകരമാകുക ?
               1. പഞ്ചായത്തുകളെ 2011 ലെ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്ഒരു സ്ക്വയര്കിലോമീറ്ററില്‍ 2161 ല്അധികം ആളുകള്താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്CRZ IIIA ഗണത്തില്ഉള്പ്പെടുത്തിയതായാണ് കാണുന്നത്. എന്നാല്വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ 2.3 ഖണ്ഡിക പ്രകാരം land areas  എന്നാണ്  CRZ III വിഭാഗത്തെ വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. CRZ IIIA എന്നത് such densely populated CRZ III areas  എന്നുമാണ് 2.3.1 ല്സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാല്മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ കണക്ക് നോക്കി CRZ III A/B വിഭാഗത്തെ തരംതിരിക്കുന്നതിന് പകരം കര ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്ജനസംഖ്യ കണക്കിലാക്കണം.
               2. ബാക്ക് വാട്ടര്ദ്വീപുകളെ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ ചെറിയ ദീപിന്റെയും വിവരങ്ങള്രേഖപ്പെടുത്തിയാണ്. ആയത്  ജില്ലാതലത്തില്കരട് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് മുമ്പുതന്നെ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ തലത്തില്പരിശോധിക്കാന്‍  ബന്ധപ്പെട്ട  സമൂഹത്തിന് മതിയായ അവസരം നല്കണം. നിലവില്ദ്വീപ് എന്ന ഗണത്തില്പ്പെടുത്തി 50 മീറ്റര്നിയന്ത്രണ പരിധി ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പുതിയ വിജ്ഞാപനത്തിലെ 20 മീറ്റര്എന്ന പരിധിയില്ഉള്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനാകണം.
               3. പൊക്കാളി പാടങ്ങളെ പുതിയ കരട് വിജ്ഞാപനത്തില്CRZ IB ല്ഉള്പ്പെടുത്തിയതിയി കാണുന്നു. തദ്ദേശവാസികളുടെ പൊക്കാളി പാടങ്ങള്കഴിഞ്ഞ വിജ്ഞാപനത്തിലെ പ്ലാനില്‍ CRZ I(i) വിഭാഗത്തില്ഉള്പ്പെടുത്തിയത് സംബന്ധിച്ച് മാറ്റങ്ങള്ആവശ്യമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോര്ട്ട് (മുളവുകാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പൊക്കാളി പാടങ്ങള്സംബന്ധിക്കുന്നത്) നിലവിലുണ്ട.  കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ RP No.776.2013 കേസില്ഉള്പ്പെടെ ഇക്കാര്യങ്ങള്രേഖയില്വന്നതാണ്. തദ്ദേശവാസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊക്കാളി പാടങ്ങള്പുതിയ കരടില്CRZ IB ല്ഉള്പ്പെടുത്തിയത് കാരണം തദ്ദേശവാസികളുടെ ഭവന നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാകരുത്ഉപ്പുവെള്ളം കയറാത്ത രീതിയിലാണ് ചില പ്രദേശങ്ങളിലെ പൊക്കാളി ക്രമീകരണം എന്നുള്ള വിഷയവും പരിഗണനയില്എടുക്കണം. 5 PPT ഉപ്പുരസം സംബന്ധിച്ച് തര്ക്കം ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളില്വിജ്ഞാപനത്തില്പറയുന്നതുപോലെ spring tide കാലത്ത് ഉപ്പു രസത്തിന്റെ അളവ് നോക്കി ബോധ്യപ്പെടണം. 2011 വിജ്ഞാപനത്തില്പൊക്കാളി പാടങ്ങള്സംബന്ധിച്ച് വേലിയേറ്റ രേഖ സ്ളൂയിസ് ഗേറ്റില്‍ (1991 ല്നിലവിലുളളത്) നിന്ന് അളക്കണമെന്നാണ് ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഭേദഗതി 2019 വിജ്ഞാപത്തിലും ഉള്ച്ചേര്ക്കപ്പെടുമെന്നാണറിവ്. പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രയോജനം തീരവാസികള്ക്ക് ലഭിക്കണമെന്നങ്കില്പ്ളാനില്പൊക്കാളിപ്പാടങ്ങളുടെ സ്ളൂയിസ് ഗേറ്റ് രേഖപ്പെടുത്താനാകണം
               4. CRZ III മേഖലയില്പരമ്പരാഗത  തീര വാസികളുടെ ഭവന നിര്മ്മാണം/പുനര്നിര്മ്മാണം സുരക്ഷാ നിബന്ധനകളോടെ അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യം വിജ്ഞാപനം 5.3(ii)a ഭാഗത്ത് ഇളവായി പറയുന്നുണ്ട്. അക്കാര്യം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാന്തയ്യാറാക്കുന്ന ഘട്ടത്തില്അനുബന്ധം 4 മാര്ഗരേഖ ഖണ്ഡിക 5 പ്രകാരം detailed plans for long-term housing needs of coastal fisher communities എന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങള്നിര്ബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. പുതിയ കരട് പ്ലാനില്ഓരോ പ്രദേശത്തിന്റെയും അവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത്  അക്കാര്യം ഉള്പ്പെടുത്താന്പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയുണ്ടാകണം. 2021 ജൂലൈ മാസം പുറത്തിറക്കിയ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫീഷറീസ് ഡെവലപ്മെന് പ്ളാനില്ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, 2021 ലെ ഒരു പൊതുതാല്പ്പര്യ ഹര്ജി വിധിന്യായത്തില്കേരള ഹൈക്കോടതിയും  ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫീഷറീസ് ഡെവലപ്മെന് പ്ളാനില്പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്പരിഗണിക്കാന്ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
               5. ടൂറിസം അനുബന്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി അനുയോജ്യ പ്രദേശങ്ങളായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങള്സംബന്ധിച്ച്, ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങള്കൂടുതല്വാണിജ്യ വല്ക്കരിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാല്തദ്ദേശവാസികളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നതും അവര്ക്ക് കൂടി എങ്ങനെ ഗുണപ്രദമാക്കാമെന്നതും ഓരോ പ്രദേശത്തിന്റെയും തനതായ അവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് വിലയിരുത്തണം.
               6. നിലവില്CRZ II  ല്ഉള്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചില പ്രദേശങ്ങള്‍ (ഉദാഹരണം- മരട്) പുതിയ കരട് വിജ്ഞാപനത്തില്‍,  ബാക്ക്വാട്ടര്ദീപുകളുടെ പരിധിയില്വരുമ്പോള്നിലവില്അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇളവുകള്ക്ക് (അംഗീകൃത നമ്പറിട്ട കെട്ടിടത്തിന്റെയോ റോഡിന്റെയോ കര ഭാഗത്തേക്ക് നിര്മ്മാണങ്ങള്ആകാം എന്നത്) നഷ്ടം ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയില്ദ്വീപ് എന്ന പരിഗണന കൂടി ലഭിക്കണം.

സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്നിലപാടെന്ത് ?
               തീരനിയന്ത്രണവിജ്ഞാപന പരിധിയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്തദ്ദേശവാസികളുടെ ഭനനിര്മ്മാണ അവകാശങ്ങള്നിഷേധിക്കപ്പെടരുത് എന്ന് തീരജനതയുടെ പൊതുവികാരമാണ്. എന്നാല്തീരം മുഴുവനായും വാണിജ്യ നിര്മ്മാണങ്ങള്ക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കണമെന്ന് പൊതുവെ അവര്ആവശ്യപ്പെടുന്നുമില്ല. എന്നാല് സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് കേരളത്തിലെ 154 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ സെന്സസ് ടൗണ്‍  എന്ന കണക്കില്സി ആര്ഇസഡ് 2 ല്ഉള്പ്പെടുത്താന്ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. സി ആര്ഇസഡ് 2 പ്രദേശത്ത് അംഗീകൃത നമ്പറിട്ട കെട്ടിടങ്ങളുടെയും റോഡിന്റെയും കരഭാഗത്ത് നിര്മ്മാണങ്ങള്അനുവദനിക്കാവുന്നതാണ് എന്നതാണ് കാരണം. ഇക്കാര്യം  അന്തിമ പ്ളാനില്എപ്രകാരം നടപ്പാക്കുമെന്നതില്നിയമവ്യാഖ്യാനങ്ങള്ഇനിയും വരാനുണ്ട്. പക്ഷെ വാണിജ്യപരമായി എല്ലാ വിഭാഗക്കാര്ക്കുകായി തീരപ്രദേശം നിയന്ത്രണങ്ങള്നീക്കി തുറന്നുകൊടക്കുന്ന സാഹചര്യം വിശദമായ പഠനങ്ങള്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.  
               മേല്പ്പറഞ്ഞവയില്ഓരോ പ്രദേശത്തിനും ഉചിതമായ കാര്യങ്ങള്‍, കരട് പ്ലാന്സംബന്ധിച്ച് ചര്ച്ചയില്ഉന്നയിക്കുകയും ആവശ്യമായ പരിശോധനകള്നടത്തി അധികാരികളുടെ മുന്നില്സമര്പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വിജ്ഞാപനം മൂലം സ്വന്തമായി സ്ഥലം ഉണ്ടായിട്ടും ഭവനനിര്മ്മാണം സാധ്യമാകാത്ത പരമ്പരാഗത തദ്ദേശവാസികള്ക്കും,   മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹങ്ങള്ക്കും  ഏറെ സഹായകരമാകും എന്നാണ് കരുതുന്നത്.                 
                                                         
(31-12-2021 വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലേഖനം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്). 
Adv Sherry J Thomas - 9447 200500

#Coastal Zone Regulation Notification -New
#Construction of houses - local inhabitants - fishermen
#CRZ II
#CRZIII
#CRZ Kerala 
Article on Coastal Regulation Zone 2011-2019 - Kerala 
Coastal Zone Management Plan - Kerala 
Construction of houses - CZMP - CRZ Kerala 


Related Articles

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *